REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj Wesele w Pałacu Rajkowo”
(dalej „Regulamin”)

§ 1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Wygraj Wesele w Pałacu Rajkowo” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest EXPO ARENA MAREK ZAJDEL biuro ul. Władysława Szafera 3/5/7, Szczecin 71-245, NIP 852-150-58-47.
c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest A.M. Audit Arkadiusz Śnieżek, Smolęcin 18, 72-001 Kołbaskowo NIP: 851-122-59-80 reprezentowanym przez: Małgorzatę Śnieżek tel. +48 509 927 206, e-mail: biuro@usniezkow.pl
d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony http://r.welcometabs.com/wygraj-wesele-w-palacu-rajkowo
e. „Aplikacja konkursowa” – aplikacja, w której Uczestnik będzie mógł wstawić swoje zdjęcie wraz z partnerem/partnerką i dostępnych w niej elementów, dzięki czemu będzie mógł wziąć udział w Konkursie. Aplikacja konkursowa będzie dostępna na Stronie Konkursowej http://r.welcometabs.com/wygraj-wesele-w-palacu-rajkowo
f. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zgodę partnerki/partnera na udziału w konkursie i prezentowania wizerunku.
g. „Nagroda Główna”- „Wygraj Wesele w Pałacu Rajkowo” wesele w Pałacu Rajkowo w terminie do 30.10.2018 roku z wyłączeniem Świąt i Sylwestra (Przyjęcie weselne 10h do 70 osób).
W pakiecie:
• menu do wyboru z siedmiu wersji
• toast powitalny
• powitanie chlebem i solą
• bufet kawowy
• ciasto bankietowe
• owoce
• obsługa kelnerska
• nocleg w Apartamencie Młodej Pary
• pobyt w zabytkowym parku ze stawem
o wartości jednostkowej o wartości 20 000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto).
h. „Nagrody Dodatkowe”
1. Voucher na Suknię Ślubną  upoważniający do zakupu w Salonie Centrum Mody Ślubnej Szczecin w cenie do 2500 zł brutto do wykorzystania w terminie do 20 listopada 2018 r. Voucher nie podlega zamianie oraz wyminie na gotówkę.
Voucher jest imienny i termin ślubu nie może być krótszy niż
3 miesiące przed datą wykorzystania voucheru.
Nagroda o wartości jednostkowej do 2500 złotych brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 brutto).
2. Voucher na OBRĄCZKI ŚLUBNE  upoważniający do zakupu w Salonach Jubilerskich Terpiłowski w cenie do 1500 zł brutto do wykorzystania
w terminie do 20 listopada 2018 r. Voucher nie podlega zamianie oraz wyminie na gotówkę.
Voucher jest imienny i termin ślubu nie może być krótszy niż miesiąc przed datą wykorzystania voucheru.
Nagroda o wartości jednostkowej do 1500 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 brutto).

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji firmy „uŚnieżków” A.M. Audit Arkadiusz Śnieżek, Smolęcin 18, 72-001 Kołbaskowo NIP: 851-122-59-80 reprezentowanym przez: Małgorzatę Śnieżek tel. +48 509 927 206 e-mail: biuro@usniezkow.pl i Targów Ślubnych Wedding Arena.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 14.10.2017 r.
  o godz. 00:00 i trwa do 19 listopada godziny 16:00 a pierwszy etap do 14.11.2017 godziny 23:00.
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Aplikacji konkursowej dostępnej na Stronie konkursowej http://r.welcometabs.com/wygraj-wesele-w-palacu-rajkowo
 5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 6. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko osoba/para osobiście widniejąca na fotografii.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 8. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane
  z przebiegiem Konkursu.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 10. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1.  Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego w Aplikacji Konkursowej, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie kliknięcia pola „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”
  b. Dołączyć do fanów profilu „Wedding Arena Targi Ślubne” w serwisie Facebook.
  c. Wstawić fotografie własną, wspólną razem z partnerką/em. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB.
  d. W konkursie można zgłosić tylko jedno zdjęcie. Udział w jednym zgłoszeniu/parze wyklucza dalszy udział w konkursie w innym zgłoszeniu.
 2.  Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
 3. Zakończenie pierwszej fazy Konkursu nastąpi po 31 dniach i do drugiej fazy zakwalifikuje się 10 par z największą liczbą zebranych głosów.
 4. Druga faza Konkursu polegać będzie na zebraniu głosów w postaci biletów wstępu na targi ślubne Wedding Arena 2017 podczas targów ślubnych Wedding Arena 2017 odbywających się w dniu 19 listopada 2017 roku w Arenie Szczecin ul. Władysława Szafera 3/5/7. Głosowanie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00 poprzez oddanie głosu na konkretną parę poprzez wrzucenie biletu do urny opisanej imionami i numerem danej pary.
 5. O godzinie 16:00 urny zostaną zamknięte a komisja skrutacyjna powołana przez Organizatora i Fundatora przeliczy głosy z czego sporządzi protokół.
 6. O godzinie 17:00 na scenie targów zostaną ogłoszone wyniki głosowania.
 7. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
 8. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 9. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 nie będą przyjmowane.
 10. 10. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad fair play. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub zasad fair play może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania fotografii, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
 12. Uczestnik przesyłając fotografie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanej fotografii przez EXPO ARENA MAREK ZAJDEL, biuro ul. Władysława Szafera 3/5/7, Szczecin 71-245, NIP 852-150-58-47, w szczególności dodanie logo Fundatora, organizatora, publikację Fotografii, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Targów Ślubnych Wedding Arena, Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy Uczestnik, który wykonał fotografie w ramach Konkursu oświadcza, że posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonane zdjęcie w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie publikacji.

§ 5
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
a. Pierwsza faza Konkursu polega na osobistym zgłoszeniu poprzez aplikacje Konkurs Fotograficzny fotografii zgodnie z wymogami określonymi
w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 4 regulaminu. Pierwsza faza konkursu kończy się po 33 dniach tj. 15 listopada 2017 roku 10 fotografii o największej liczbie zebranych głosów kwalifikuje się do fazy drugiej.
b. Druga faza polega na zebraniu jak najwięcej głosów podczas targów ślubnych Wedding Arena 2017 głosów w postaci biletów wstępu na targi ślubne Wedding Arena 2017 odbywających się w dniu 19 listopada 2017 roku w Arenie Szczecin ul. Władysława Szafera 3/5/7. Głosowanie odbędzie się w godzinach 10:00-16:00 poprzez oddanie głosu na konkretną parę poprzez wrzucenie biletu do urny opisanej imionami i numerem danej pary. O godzinie 16:00 urny zostaną zamknięte i komisja skrutacyjna powołana przez Organizatora i Fundatora przeliczy głosy z czego sporządzi protokół.
c. O godzinie 17:00 na scenie targów zostaną ogłoszone wyniki głosowania.
Zwycięska para otrzyma nagrodę główną w postaci  ,,WESELE w PAŁACU RAJKOWO” o wartości jednostkowej o wartości 20 000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysiąc złotych brutto), (zwana dalej „Nagrodą Główną”). Nagrodę Główną otrzyma pierwsza para, która zbierze najwięcej głosów, druga i trzecia para kolejnych Uczestników/par otrzyma Nagrody Dodatkowe druga para obrączki ślubne i trzecia suknie ślubną.
2. Komisja Skrutacyjna policzy głosy i sporządzi z tego protokół. Wskaże Zwycięzców Konkursu i dwie pary największą liczbą głosów, jak również stwierdzi ważności wyników Konkursu oraz zadba o proces o prawidłowe ich wręczenie. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. W Konkursie zostaną przyznane jedna Nagroda Główna oraz dwie Nagrody Dodatkowe.
4. W przypadku przesłania dwóch identycznych fotografii, pierwszeństwo
w przyznaniu nagrody otrzymuje ta fotografia, na której są uczestnicy/zgłaszający.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§ 6
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej to jest http://expoarena.szczecin.pl/targi-wedding-arena.

§ 7
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 12.10.2017 r.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest EXPO ARENA MAREK ZAJDEL, biuro ul. Władysława Szafera 3/5/7, Szczecin 71-245, NIP 852-150-58-4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia finalistów i Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy finalistów i Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania - adresu do wysyłki nagrody, numeru PESEL oraz adresu właściwego dla urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody) w Aplikacji Konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail finalistom i Zwycięzcom Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 9
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Finaliści Konkursu zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się drugiej fazy konkursu poprzez ogłoszenie wyników w Aplikacji Konkursowej lub za pomocą wiadomości e-mail po zakończeniu pierwszej fazy Konkursu tj. 14.11.2017 r. Po zakończeniu Konkursu uczestnicy drugiej fazy, zostaną powiadomieni na stronie http://expoarena.szczecin.pl/targi-wedding-arena/ i Facebooku https://web.facebook.com/Wedding-Arena-Targi-%C5%9Alubne-789066517903887/, tj. 19.11.2017 r podczas Targów Ślubnych „Wedding Arena”w hali Azoty Arena w Szczecinie ul. Szafera 3/5/7 na scenie głównej o godzinie 17:00 o wyniku Konkursu.
 2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody, najpóźniej niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania na stronie i aplikacji o zakwalifikowaniu się do drugiej tury Konkursu. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o kwalifikacji do drugiej fazy konkursu powinien wysłać dane tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres urzędu skarbowego do adres e-mail: konkurs@expoarena.szczecin.pl Jednocześnie każdy finalista oraz Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w Aplikacji Konkursowej na stronie http://expoarena.szczecin.pl/targi-wedding-arena/
  i Facebooku https://web.facebook.com/Wedding-Arena-Targi-%C5%9Alubne-789066517903887/ wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
 3. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy Agencja Artystyczno-Promocyjna Anna Marynowska 71-245 Szczecin, Wł. Szafera 3-5-7 do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników. Nie podanie danych osobowych spowoduje wstrzymanie wydania nagrody.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora
  o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
 5. Przedstawiciel firmy EXPO ARENA dzień przed 21 dniem wykona 2 próby kontaktu telefonicznego z nagrodzonym Uczestnikiem w celu ustalenia godziny i miejsca przekazania nagrody.
 6. 6. Każdy Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
 7. 7. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 30 dni
  od momentu opublikowania o przyznaniu nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
 8. 8. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 10
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z Expo Arena Marek Zajdel Szczecin ul. Szafera 3/5/7 dopiskiem „Wygraj Wesele w Pałacu Rajkowo” na następujący adres: Szczecin ul. Szafera 3/5/7 lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: konkurs@expoarena.szczecin.pl przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 24 godzin od daty i godziny jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie
  14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie http://r.welcometabs.com/wygraj-wesele-w-palacu-rajkowo i stronie www.expoarean.szczecin.pl przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2.  Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
 3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.